Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ke službám poskytovaným společností AVÍZO MEDIA, a. s., se sídlem Nemocniční 1006/10, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 04549422 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10758

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost AVÍZO MEDIA, a. s. (dále jen „AVÍZO“) je provozovatelem inzertního serveru www.avizo.cz (dále jen „server“), zhotovitelem webových stránek, správcem PPC kampaní a poskytovatelem dalších služeb (dále jen „služby“).

1.2. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě elektronické nebo písemné Objednávky nebo písemné či ústní Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“-viz definice pojmů) uzavírané mezi AVÍZEM a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatelem“).

1.3. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně. Odchylná písemná ujednání mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto Obchodních podmínkách ani ve Smlouvě se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

1.5. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotovovány v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít i v jazyce anglickém či polském.

1.6. Pravidla (technické a provozní podmínky) pro poskytování služeb AVÍZA na serveru jsou specifikována v Provozních podmínkách dostupných přímo na serveru.

DEFINICE POJMŮ

Aktivace – zveřejnění nebo zpřístupnění objednané služby.

Inzertní poradce – zaměstnanec nebo obchodní zástupce AVÍZA, který jedná s potenciálními klienty za účelem uzavření Smlouvy s AVÍZEM.

Objednatel – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala službu u AVÍZA.

Provozní podmínky – soubor podmínek, závazných postupů, opatření a/nebo omezení pro poskytování služeb AVÍZA Objednatelům.

Služba – uveřejňování inzerátů Objednatele v titulech AVÍZA a na serveru, zhotovení www stránek, správa PPC kampaní a ostatní služby.

Smlouva – Smlouvou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí:

    • a) písemná nebo ústní Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi AVÍZEM a Objednatelem, kterou za AVÍZO sepisuje/sjednává a stvrzuje jeho Inzertní poradce či pověření zaměstnanci AVÍZA.
    • b) Objednávka automaticky vygenerovaná při objednání služeb Objednatelem na serveru www.avizo.cz.

Zájemce – osoba, která má zájem o zboží nebo služby nabízené Objednatelem.

Zákon – Zákon č. 101/2000 SB o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI AVÍZEM A OBJEDNATELEM

2.1. Smluvní vztah mezi AVÍZEM a Objednatelem vzniká u placených služeb uzavřením Smlouvy a zaplacením objednané služby, pokud není dohodnuto jinak.

2.2. Smluvní vztah mezi AVÍZEM a Objednatelem vzniká u bezplatně poskytovaných služeb aktivací objednané služby.

2.3. Objednatel i AVÍZO souhlasí s uzavíráním a zasíláním Smluv elektronickou cestou.

2.4. Nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a AVÍZEM je akceptování těchto Obchodních podmínek Objednatelem a to ještě před poskytnutím služby ze strany AVÍZA Objednateli. Souhlas s Obchodními podmínkami stvrzuje Objednatel uzavřením Smlouvy nebo zaplacením služeb podle toho, která skutečnost nastane dříve.

3. PRÁVA A POVINNOSTI AVÍZA

3.1. AVÍZO se zavazuje po dobu trvání Smlouvy poskytovat Objednateli služby ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu.

3.2. AVÍZO se zavazuje poskytovat Objednateli ve sjednaném období asistenční službu-helpline prostřednictvím e-mailu nebo telefonického poradenství. Kontaktní informace na tuto službu a provozní doba helpline jsou zveřejněny v titulech a na serveru.

3.3. AVÍZO si vyhrazuje právo kontroly obsahu objednaných inzerátů a reklamy a neposkytnout objednanou službu, pokud svou formou, obsahem nebo kvalitou neodpovídá zájmům AVÍZA, a/nebo pokud by byla v rozporu s platnými zákony ČR, s dobrými mravy nebo s těmito Obchodními podmínkami a to i v případě, že tato skutečnost bude zjištěna v průběhu poskytování služby.

3.4. AVÍZO poskytne Objednatelem požadovanou službu v termínu a za podmínek uvedených ve Smlouvě. Pokud termín není ve Smlouvě uveden, pak bude služba na serveru poskytnuta ihned po provedení kontroly legitimity inzerátu a služba v tištěných titulech pak v nejbližším možném termínu (obvykle v následujícím vydání).

3.5. AVÍZO si vyhrazuje právo pozastavit poskytování či aktivaci objednané služby v případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti jakékoliv své závazky vůči AVÍZU.

3.6. AVÍZO není povinno uhradit Objednateli náhradu skutečné škody či ušlého zisku, které vzniknou v důsledku omezení, přerušení, neposkytnutí služby či vadného plnění třetích osob nebo vyzrazením přihlašovacího hesla na server či jeho zneužitím třetími osobami.

3.7. AVÍZO nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ služby a/nebo zboží nabízeného Objednatelem ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Objednatelem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání a převzetí nabízeného zboží nebo služby Objednatelem a jeho/její zaplacení nese plně Objednatel a Zájemce.

3.8. AVÍZO si vyhrazuje právo změnit, rozšířit nebo zrušit tištěné tituly, servery i nabídku poskytovaných služeb. Informace o změnách budou v předstihu zveřejněny na serveru, v titulech, v sídle AVÍZA a jeho pobočkách a prostřednictvím Inzertních poradců.

3.9. Dotknou-li se změny dle bodu 3.8. již poskytovaných nebo předplacených služeb, bude AVÍZO Objednatele kontaktovat a nabídne mu alternativní řešení. Nedojde-li k dohodě, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy dle bodu 7.3. Obchodních podmínek.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout AVÍZU všechny potřebné údaje a podklady nutné pro realizaci sjednaných služeb. Zároveň Objednatel prohlašuje, že identifikační a kontaktní údaje o jeho osobě uvedené ve Smlouvě jsou úplné, aktuální a pravdivé.

4.2. Objednatel se zavazuje, že nebude AVÍZO činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě poskytnutí objednané služby, a že případné nároky třetích osob vůči AVÍZU vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, Objednatel v plné výši odškodní.

4.3. Objednatel se zavazuje, že bude využívat všechny poskytované služby bez úmyslu poškodit jakoukoliv třetí osobu nebo AVÍZO.

4.4. Objednatel se při dodávání podkladů pro objednanou službu (texty, fotografie, videa apod.) zavazuje dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským, nedodávat podklady, které odporují dobrým mravům, platným zákonům ČR anebo poškozuji AVÍZO. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy ze strany AVÍZA z tohoto důvodu nemá Objednatel právo na vrácení jakékoliv částky, kterou za službu zaplatil.

4.5. Objednatel není v rámci jemu poskytovaných služeb oprávněn vkládat na server inzerci či reklamu třetích stran (vyjma dceřiných společností a poboček Objednatele nebo písemného souhlasu AVÍZA), předávat služby AVÍZEM jemu poskytnutých třetím stranám a předávat své přihlašovací údaje jiným osobám. Porušení těchto povinností je podstatným porušením Smlouvy s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy ze strany AVÍZA z těchto důvodů nemá Objednatel právo na vrácení jakéhokoliv částky, kterou za službu AVÍZU zaplatil.

4.6. Objednatel je povinen zkontrolovat správnost a úplnost AVÍZEM zveřejněné inzerce nebo reklamy, popř. správnost zhotovení webových stránek, a to bezodkladně po jejich zveřejnění.

4.7. Pokud AVÍZO neposkytlo Objednateli službu v plném rozsahu z technických důvodů na straně AVÍZA, má Objednatel právo na prodloužení doby poskytování služby nebo na náhradní plnění anebo na přiměřenou slevu z ceny služby. AVÍZO však nenese odpovědnost za problémy způsobené třetí osobou a za problémy, jejichž závažnost vyžaduje řešení, jež je mimo technické možnosti AVÍZA.

4.8. Osobní údaje Objednatele budou AVÍZEM zpracovány v souladu se zákonem a dle zásad ochrany osobních údajů.

4.9. Objednatelé nejsou oprávněni poskytovat  služby severu www.AVIZO.cz třetím osobám.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Služby AVÍZA jsou zpoplatněny dle platného Ceníku. AVÍZO je plátce DPH a v Ceníku je u každé služby uvedeno, zda je cena stanovena včetně DPH (konečná) nebo bez DPH. Je-li cena stanovena bez DPH, DPH bude k ceně připočteno v aktuální zákonné výši. Ceník veškerých služeb je k dispozici v sídle AVÍZA, na jeho pobočkách a u Inzertních poradců. Ceník služeb, které lze objednat on-line, je zveřejněn na serveru na https://napoveda.avizo.cz/inzerce/. Inzertní poradce má právo na základě vnitřních podmínek AVÍZA předložit Objednateli speciální cenovou nabídku. Při změně Ceníku se použije cena, která byla platná ke dni uzavření Smlouvy.

5.2. Pokud se Objednatel a AVÍZO nedohodnou jinak, je cena za službu splatná předem.
Informace o možnostech placení jsou k dispozici v sídle AVÍZA, na jeho pobočkách, u Inzertních poradců a na serveru.

5.3. Objednatel a AVÍZO se mohou dohodnout, že služba bude Objednatelem uhrazena předem na základě zálohové faktury vystavené AVÍZEM.

5.4. V případě, že si Objednatel u AVÍZA předplatí kredit na služby, bere na vědomí, že ho lze čerpat, popř. lze jeho nevyčerpanou část na základě písemné žádosti vrátit, ve lhůtě do 3 let od data jeho úhrady. Po této lhůtě pozbývá kredit platnosti.

5.5. Jestliže se Objednatel s AVÍZEM dohodnou, že služba bude poskytnuta/aktivována před zaplacením, zašle AVÍZO Objednateli do 15 dnů od poskytnutí/aktivace služby fakturu – daňový doklad se splatností 10 dnů (není-li dohodnuto jinak), přičemž Objednatel je povinen takto zaslanou fakturu uhradit v plné výši ve lhůtě splatnosti.

5.6. Při platbě je Objednatel povinen uvádět správný variabilní symbol. Platba neoznačená variabilním symbolem anebo označená chybně je AVÍZEM považována za neidentifikovatelnou, a pokud se ji nepodaří do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí identifikovat, bude vrácena zpět Objednateli, bude-li to technicky možné. Neidentifikovatelnou platbu nelze považovat za úhradu služeb dle Smlouvy.

5.7. Při prodlení v placení podle bodu 5.5. těchto Obchodních podmínek je Objednatel povinen AVÍZU zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši podle § 1970 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a § 2 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. z neuhrazené částky, a to za každý, byť jen započatý den prodlení. Za den úhrady se považuje den, kdy je příslušná částka zaplacena v hotovosti Inzertnímu poradci, na pobočkách AVÍZA nebo v pokladně AVÍZA, nebo den, kdy je částka připsána na bankovní účet AVÍZA nebo do platebních systémů GoPay nebo   m- platby. AVÍZO má zároveň zákonné právo na úhradu minimálních nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč.

5.8. Objednatel souhlasí s odesíláním daňových dokladů v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou ve Smlouvě.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. V případě pochybení na straně AVÍZA je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Při pochybení AVÍZA týkajících se zveřejnění inzerátů v tištěných titulech AVÍZA se za přiměřenou náhradu považuje bezplatné zveřejnění jednoho náhradního inzerátu v případě chyby v kontaktních údajích či v textové části, která podstatně mění smysl inzerátu po obsahové stránce, nebo byl-li inzerát zveřejněn v jiném než předem dohodnutém termínu.

6.3. V případě, že se v poskytnutých službách vyskytnou nedostatky, které byly způsobeny chybnými podklady dodanými Objednatelem, nemá Objednatel nárok na náhradu ani slevu z ceny.

6.4. Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění je 30 kalendářních dnů ode dne poskytnutí služby. Po uplynutí této lhůty zanikne Objednateli právo na reklamaci.

6.5. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy AVÍZO od Objednatele obdrželo reklamaci. Reklamaci je možno uplatnit v sídle AVÍZA, na jeho pobočkách, u Inzertních poradců a u asistenční služby – helpline. Reklamace musí mít písemnou formu a pochybení AVÍZA v ní musí být přesně specifikována.

6.6. Lhůta pro vyřešení práva z vadného plnění ze strany AVÍZA je 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění.

6.7. Věcně příslušný subjekt pro případné mimosoudní řešení sporů mezi Objednatelem a AVÍZEM je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

6.8. AVÍZO nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení svých služeb s ohledem na fakt, že AVÍZO je samo závislé na kvalitě a včasnosti služeb poskytovaných mu jeho dodavateli. AVÍZO nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy u dodávky služby, která byla upravena podle jeho vlastního přání nebo pro jeho osobu.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 7.1.,mohou od Smlouvy odstoupit Objednatel i AVÍZO kdykoli v době, která předchází realizaci/aktivaci služby.

7.3. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy v průběhu realizace služby, vrátí AVÍZO Objednateli částku odpovídající ceně zatím nerealizované části služby, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Cenu za již poskytnuté služby je Objednatel povinen AVÍZU uhradit.

7.4. AVÍZO má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v průběhu realizace služby v případech podstatného porušení Obchodních nebo Provozních podmínek AVÍZA ze strany Objednatele (§ 2002/1 občanského zákoníku). Za podstatné porušení Obchodních podmínek se považuje nedodržení ustanovení (porušení) odstavce 4.4. a 4.5. těchto Obchodních podmínek.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání AVÍZA s osobními údaji uživatelů serveru je upraveno těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

9. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

9.1. Obchodní podmínky může AVÍZO kdykoliv ze zákona jednostranně změnit, jestliže z povahy závazků AVÍZA při poskytování jeho služeb a s ohledem na neustálý technický vývoj služeb poskytovaných AVÍZEM lze v budoucnu očekávat rozumnou potřebu pro změnu těchto Obchodních podmínek.

9.2. Provedená změna Obchodních podmínek bude AVÍZEM oznámena na úvodní stránce serveru www.AVIZO.cz, v tištěných titulech vydávaných AVÍZEM a vyvěšením v sídle AVÍZA a na jeho pobočkách.

9.3. Změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

9.4. Objednatel má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a svůj závazek k AVÍZU z tohoto důvodu vypovědět, aniž by taková výpověď byla spojena se zvláštní povinností zatěžující Objednatele. Výpověď z důvodu změny Obchodních podmínek AVÍZA je Objednatel povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení změn.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Uzavřením Smlouvy Objednatel v souladu se Zákonem vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv odesílaných AVÍZEM na elektronickou adresu Objednatele. E-mailové zprávy mohou mít informační i obchodní charakter. Odmítnout přijímání těchto zpráv může Objednatel kdykoliv bezplatně provést na e-mailové adrese inzerce@avizo.cz.

10.2. AVÍZO nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé využíváním služeb AVÍZA v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

10.3. AVÍZO je výlučným vlastníkem všech práv k vytvořeným inzerátům a reklamám do tištěných titulů, PPC kampaní, k vytvořeným www stránkám a k databázím zveřejněným na serveru.

10.4. Obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle AVÍZA, na jeho pobočkách, u Inzertních poradců a na serveru

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2018